I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації Мистецької школи при Комунальному закладі «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради (надалі – Коледж).

1.2. Мистецька школа при Коледжі є закладом позашкільної освіти в сфері культури і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту»«Про позашкільну освіту»«Про культуру», Типового положення про мистецьку школу, затвердженого наказом Міністерства культури України 09.08.2018 року №686, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03.09.2018 року №1004/32456, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України та Міністерства освіти України, рішень засновника Мистецької школи, наказів Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, наказів директора Коледжу, Статуту коледжу та цього Положення.

1.3. Мистецька школа при Коледжі є його структурним підрозділом, якому підзвітна і підконтрольна.

1.4. Мистецька школа не є юридичною особою та є структурним підрозділом коледжу. Школа надає початкову мистецьку освіту і входить до спеціалізованої мистецької освіти сфери культури. Мистецька школа є позашкільним закладом початкової мистецької освіти і діє як початкова ланка професійної мистецької освіти.

1.5. Мистецька школа при Коледжі заснована рішенням Чернігівської обласної ради народних депутатів (ріш. №192 від 30.08.1991р.).

1.6. Мистецька школа проводить свою діяльність за такими напрямами позашкільної освіти:

 • художньо-естетичний, що забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та набуття здобувачами практичних навичок, оволодіння знаннями у сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;
 • мистецький, що забезпечує набуття здобувачами спеціальних мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності.

1.7. Мистецька школа організовує освітній процес за освітніми програмами елементарного, базового (середнього) та поглибленого підрівнів початкової мистецької освіти. Початкова мистецька освіта може здобуватися одночасно із здобуттям дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а також незалежно від здобуття рівня освіти. Компетентності, здобуті за освітніми програмами початкової мистецької освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні формальної освіти.

Мистецька школа може здійснювати освітню діяльність за освітніми програмами початкової мистецької освіти для осіб з особливими освітніми потребами та інших громадян незалежно від віку відповідно до їх потреб і запитів.

1.8. Інституційний аудит та громадська акредитація Мистецької школи здійснюються на підставах та у порядку, визначених законодавством.

1.9. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування забезпечують доступ до початкової мистецької освіти громадян за місцем проживання шляхом утримання, матеріально-технічного забезпечення та фінансування Мистецької школи та класів відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб та потреб населення.

1.10. Створення, реорганізація, ліквідація Мистецької школи здійснюються відповідно до законодавства.  

1.11. Мистецька школа здійснює навчання громадян у позаурочний час, надає гарантії в реалізації державної політики у сфері освіти та культури. Мова навчання визначається Конституцією України і Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

1.12. Повне найменування та місцезнаходження:

1.12.1. Повне найменування: Мистецька школа при Комунальному закладі «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради.

1.12.2. Місцезнаходження:

16600 Чернігівська область,
м. Ніжин, вулиця Овдіївська, 49,
тел: (04631)2-53-69

1.12.3. Повне найменування англійською мовою: Art School at the communal institution «Nizhyn Professional College of Culture and Arts named after Maria Zankovetska» of the Chernihiv Regional Council.

ІІ. Організаційно-правові засади діяльності Мистецької школи

2.1. Мистецька школа має єдину з коледжем бухгалтерію, спільний кошторис та баланс.

2.2. Основним видом діяльності Мистецької школи є освітня і мистецька діяльність, яка включає організацію, забезпечення та реалізацію мистецько-освітнього процесу з метою формування у здобувачів початкової мистецької освіти, компетентностей, передбачених освітньою програмою. Як заклад позашкільної освіти Мистецька школа є середовищем для розвитку творчого мистецького потенціалу громадян, їх художньо-естетичного розвитку.

2.3. Основними функціями Мистецької школи є:

 • надання початкової мистецької освіти;    
 • організація, забезпечення та провадження освітнього процесу для набуття здобувачами спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, формування у них теоретичних і практичних (у тому числі виконавських) загальних та професійних компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва;
 • створення умов для професійної художньо-творчої самореалізації особистості здобувача початкової мистецької освіти;
 • популяризація академічного, народного та сучасного мистецтва, долучення до нього широкого кола громадян незалежно від місця проживання, віку та сфери зайнятості;
 • формування потреб громадян у якісному культурному та мистецькому продукті, здобутті додаткових компетентностей у сфері культури, мистецтва, пробудження їх інтересу до творчості, спілкування з мистецтвом, мистецьких практик;
 • пошук та підтримка обдарованих і талановитих дітей з раннього віку, розвиток їх мистецьких здібностей;
 • здійснення інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • створення умов для набуття здобувачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та професійної діяльності;
 • виховання громадянина України шляхом вивчення та виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, етносів України, а також інших націй і народів;
 • здійснення творчої мистецької, інформаційної, методичної, організаційної роботи.

Мистецька школа може визначати додаткові функції, що не суперечать її основному виду діяльності та законодавству.

2.4. З метою виконання функцій в Мистецькій школі можуть створюватися підрозділи (відділення, відділи, класи, в тому числі інклюзивні), які забезпечують надання послуг з початкової мистецької освіти за видами мистецтва, або різним фахом та філії. Філії можуть створюватись з метою наближення місць навчання до громадян за місцем проживання.

2.5. Мистецька школа має право:

 • самостійно розробляти та затверджувати освітні програми для забезпечення освітнього процесу;
 • здійснювати освітній процес за скороченими та розширеними освітніми програмами;
 • реалізовувати академічну автономію в межах законодавства;
 • реалізовувати освітні та мистецькі проекти;
 • надавати платні додаткові освітні та інші послуги на договірних засадах;
 • реалізовувати власну мистецьку продукцію, вироблену в майстернях Мистецької школи;
 • брати участь у грантових програмах та проектах;
 • входити до складу освітніх комплексів та інших об’єднань із закладами освіти різних рівнів за умови збереження своїх функцій, визначених цим Положенням;
 • входити (у тому числі через своїх представників) до асоціацій, інших професійних та громадських об’єднань або створювати такі організації;
 • бути базою для реалізації практичної підготовки педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої мистецької освіти, відповідно до укладених договорів;
 • бути базою для проведення заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників мистецьких шкіл;
 • організовувати роботу своїх підрозділів у приміщеннях інших закладів освіти, підприємств, організацій на підставі укладених договорів;
 • здійснювати іншу діяльність, не заборонену законодавством.

2.6. Мистецька школа зобов’язана:

 •  надавати здобувачам якісні мистецько-освітні послуги, забезпечувати якість початкової мистецької освіти;
 • виконувати стандарти початкової мистецької освіти, затверджені Міністерством культури та інформаційної політики України;
 • створювати умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів в межах освітніх програм, набуття ними відповідних компетентностей;
 • створювати і впроваджувати систему внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • дотримуватися вимог законодавства з питань господарської та фінансової діяльності;
 • забезпечувати реалізацію вимог законодавства з питань оплати праці та підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;
 • здійснювати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством.

2.7. Педагогічна рада Мистецької школи здійснює планування діяльності школи, у тому числі розробляє стратегію (перспективний план) розвитку Мистецької школи.

2.8. Мистецька школа здійснює заходи щодо своєї прозорості та інформаційної відкритості в межах, передбачених чинним законодавством.

2.9. Мистецька школа веде службову та навчальну документацію, яка регламентує організацію та провадження її освітнього процесу. Службова та навчальна документація, а також окремі її форми, визначаються Міністерством культури та інформаційної політики України.

2.10. Мистецька школа подає статистичну звітність за формами та в строки, визначені чинним законодавством.

2.11. За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтва (споріднених інструментів) у закладі можуть створюватись відділення, відділи, керівники яких затверджуються наказом директора Коледжу. Відділення та відділи сприяють організації освітнього процесу, підвищенню якості викладання, виконавської та педагогічної майстерності, виконанню освітніх програм та рішень педагогічної ради. Відділення, відділи проводять роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, методичних робіт, рефератів і за іншими організаційними формами.

ІІІ. Управління Мистецькою школою

3.1. Управління Мистецькою школою в межах повноважень, визначених законодавством та положенням про Мистецьку школу, здійснюють:

 • засновник (Чернігівська обласна рада);
 • орган управління (Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної адміністрації );
 • керівник (директор Комунального закладу «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради);
 • колегіальний орган управління (Педагогічна рада);
 • піклувальна рада (у разі створення);
 • інші органи, передбачені Законом України «Про позашкільну освіту».

3.2. Права та обов’язки засновника Мистецької школи визначаються статтею 25 Закону України «Про освіту», частиною шостою статті 10 Закону України «Про позашкільну освіту», цим Положенням та Статутом коледжу.

3.3. Засновник Мистецької школи Чернігівська обласна рада:

 • забезпечує доступ громадян до початкової мистецької освіти відповідно до їх потреб і запитів;
 • забезпечує фінансування діяльності мистецької школи в частині забезпечення якісного і сучасного освітнього процесу та послуг з початкової мистецької освіти, які надаються Мистецькою школою в межах затверджених освітніх програм;
 • забезпечує розвиток матеріально-технічної бази мистецької школи;
 • забезпечує фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників заснованих ним мистецьких шкіл у межах, визначених законодавством;
 • компенсує витрати на навчання пільгових категорій громадян відповідно до абзацу третього частини другої статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту»;
 • забезпечує соціальний захист здобувачів, педагогічних працівників та інших працівників мистецької школи;
 • у разі реорганізації чи ліквідації Мистецької школи забезпечує здобувачам початкової мистецької освіти можливість продовжити навчання в іншій мистецькій школі.

3.4. Орган управління – Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації:

 • погоджує Положення про Мистецьку школу;
 • ініціює проведення аудиту Мистецької школи в разі зниження мистецькою школою якості освітньої діяльності;
 • реалізує інші права, передбачені законодавством та Статутом Коледжу.

3.5. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність Мистецької школи, що здійснюється нею в межах її автономних прав, визначених законодавством, Статутом коледжу та Положенням про Мистецьку школу.

3.6. Безпосереднє управління Мистецькою школою здійснює директор Коледжу, який:

 • забезпечує освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Мистецької школи;
 • представляє Мистецьку школу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без доручень у межах повноважень, передбачених законом та Статутом Коледжу;
 • призначає на посаду заступника директора з питань роботи Мистецької школи з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою та мають повну вищу мистецьку освіту.

3.6.1. Додаткові кваліфікаційні вимоги визначаються Законом України «Про позашкільну освіту»:

 • укладає трудові договори із заступником директора з питань роботи Мистецької школи та іншими працівниками школи у порядку, встановленому законодавством, визначає їх функціональні обов’язки, затверджує посадові інструкції;
 • укладає договори про надання освітніх послуг із здобувачами або їх законними представниками;
 • затверджує план прийому до Мистецької школи на відповідний рік;
 • встановлює розміри плати за навчання в порядку, визначеному законодавством;
 • видає накази та контролює їх виконання;
 • погоджує Положення про Мистецьку школу з педагогічною радою.

3.7. Заступник директора з питань роботи Мистецької школи:

 • організовує  діяльність Мистецької школи;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснює контроль за виконанням освітніх програм;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Мистецької школи;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Мистецької школи;
 • узгоджує з керівником та сприяє реалізації рішень педагогічної радищодо встановлення надбавок, доплат, матеріальної допомоги працівникам Мистецької школи відповідно до законодавства;
 • сприяє створенню безпечних умов навчання та праці учасників освітнього процесу;
 • розробляє стратегію (перспективний план) розвитку Мистецької школи;
 • затверджує освітні програми, схвалені педагогічною радою;
 • забезпечує створення в Мистецькій школі умов для інклюзивної освіти початкового мистецького рівня;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Коледжу, Положенням про Мистецьку школу.

3.8. Педагогічна рада об’єднує педагогічних працівників школи і створюється з метою розвитку та вдосконалення освітнього процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогічного колективу.

3.9. Педагогічна рада Мистецької школи:

 • планує роботу Мистецької школи;
 • розробляє стратегію (перспективний план) розвитку Мистецької школи;
 • схвалює освітні програми Мистецької школи та оцінює результативність їх виконання;
 • розглядає питання формування контингенту Мистецької школи та схвалює план прийому до Мистецької школи на відповідний рік, надає відповідні пропозиції директору на затвердження;
 • обговорює заходи, пов’язані з проведенням набору учнів, визначає порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань, вимоги до вступників;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • приймає рішення щодо видачі документів про початкову мистецьку освіту, переведення учнів до наступного класу, залишення на повторний рік навчання, призначення повторного складання іспитів, виключення учнів зі школи;
 • розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку освітнього процесу в Мистецькій школі, її підрозділах;
 • обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, працівників Мистецької школи та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників Мистецької школи та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків.

3.10. Директор Коледжу є головою педагогічної ради Мистецької школи. За відсутності директора обов’язки голови педагогічної ради виконує заступник директора з питань роботи Мистецької школи.

3.11. Робота педагогічної ради проводиться на постійній основі, засідання Педагогічної ради плануються відповідно до потреб Мистецької школи. Обов’язковим є проведення засідань педагогічної ради на початку та в кінці навчального року, а також після кожної навчальної чверті. Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказами директора Коледжу.

3.12. Піклувальна рада (за наявності) сприяє вирішенню перспективних завдань розвитку Мистецької школи, залученню фінансових (у тому числі додаткових) ресурсів для забезпечення її діяльності з основних напрямів розвитку, здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою, мистецькою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів Мистецької школи з правом дорадчого голосу. До складу піклувальної ради Мистецької школи не можуть входити здобувачі початкової мистецької освіти та працівники цієї школи.

3.13. Піклувальна рада має право:

 • брати участь у визначенні стратегії (перспективного плану) розвитку Мистецької школи та контролювати її (його) виконання;
 • сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
 • аналізувати та оцінювати діяльність Мистецької школи та її директора;
 • контролювати виконання кошторису та/або бюджету, що стосується Мистецької школи і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором Комунального закладу «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради;
 • вносити директору подання про заохочення працівників школи;
 • здійснювати інші права, визначені законодавством або Положенням про Мистецьку школу.

3.14. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Мистецької школи є загальні збори колективу Коледжу. Повноваження, засади формування та діяльності загальних зборів колективу визначаються законодавством та Статутом коледжу.

3.14.1. Загальні збори колективу мають права (повноваження), визначені Законом України «Про позашкільну освіту», Статутом коледжу та Положенням Мистецької школи, інші права не заборонені законодавством.

3.14.2. Рішенням загальних зборів може створюватись рада школи, що діє в період між загальними зборами. Кількість членів ради школи визначається загальними зборами трудового колективу.

3.14.3. До складу ради делегуються завідувач відділення, завідувачі відділів, окремі педагогічні працівники, представники громадських організацій та  керівництво школи і коледжу.

3.14.4. Засідання ради є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів.

IV. Учасники освітнього процесу

4.1. Учасниками освітнього процесу в Мистецькій школі є:

 • здобувачі початкової мистецької освіти (учні);
 • педагогічні працівники;
 • батьки учнів, або їх законні представники;
 • інші працівники, залучені до провадження освітнього процесу;
 • інші особи, залучені до освітнього процесу у порядку, визначеному Положенням про Мистецьку школу відповідно до Закону.

4.2. Права та обов’язки учнів визначаються статтею 53 Закону України «Про освіту», статтею 20 Закону України «Про позашкільну освіту», цим Положенням.

4.2.1.Учень має право на:

 • доступ до початкової мистецької освіти відповідно до його запитів, здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 • індивідуальну освітню траєкторію, яка реалізується, зокрема, через вільний вибір Мистецької школи та освітніх програм, що нею пропонуються, видів, форм і темпу здобуття початкової мистецької освіти, методів і засобів навчання;
 • якісні освітні послуги, здобуття початкової мистецької освіти за одним або кількома підрівнями та відповідним спрямуванням в межах освітніх програм Мистецької школи;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання його результатів навчання та відзначення успіхів у навчанні та мистецькій діяльності;
 • свободу творчості, культурної та мистецької діяльності;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання; 
 • користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, побутовою, інфраструктурою Мистецької школи та послугами її підрозділів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • демонстрування своїх навчальних досягнень на культурно-мистецьких
 • заходах, зокрема конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках, у виставах тощо;
 • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні мистецькою школою;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

4.2.2. Учень зобов’язаний:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності  та досягати передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • дбайливо та відповідально ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточення, довкілля, майна Мистецької школи;
 • дотримуватися Положення про Мистецьку школу, правил внутрішнього розпорядку школи, а також умов Договору про надання освітніх послуг.

4.2.3. Учні мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та Положенням про Мистецьку школу. Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

4.3. Учні користуються правом переведення в межах школи від викладача до викладача, з фаху на фах (споріднених напрямків), з однієї групи до іншої, а також переведення до іншої школи за наявності вільних місць та відповідності програмним вимогам. Переведення здійснюються наказом директора Коледжу.

4.4. Учні, які поєднують навчання в двох Мистецьких школах, мають право не відвідувати теоретичні дисципліни у випадку відповідності програмних вимог та наявності підтверджуючої довідки.

4.5. Педагогічними працівниками Мистецької школи є директор, заступник директора, завідувач відділення, завідувачі відділів, викладачі, концертмейстери, інші педагогічні працівники, на яких поширюються умови оплати праці педагогічних працівників.

Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний  стан здоров’я, який дозволяє виконувати професійні обов’язки в школі.

4.6. Педагогічний працівник Мистецької школи має право на:

 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією освітнього процесу;
 • педагогічну ініціативу;
 • користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Мистецької школи та послугами її структурних підрозділів;
 • підвищення кваліфікації, вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • проходження сертифікації відповідно до законодавства;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності, справедливе та об’єктивне її оцінювання;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню, творчу, мистецьку, наукову та іншу діяльність за межами Мистецької школи;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • відпустку відповідно до законодавства;
 • участь у громадському самоврядуванні Мистецької школи;
 • участь у роботі колегіальних органів управління Мистецької школи.

4.7. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання в освітньому процесі та в мистецькій діяльності;
 • проходити атестацію в порядку, визначеному Міністерством;
 • дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням й особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати в учнів усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та Законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • проводити роботу для залучення дітей та юнацтва до занять мистецтвом;
 • брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об’єднань, відділень, відділів, нарад, зборів, заходах, пов’язаних з організацією освітнього процесу;
 • додержуватися статуту коледжу, цього Положення та правил внутрішнього розпорядку Мистецької школи, виконувати свої посадові обов’язки.

4.8. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

4.9.Загальні вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника Мистецької школи визначаються статтею 58 Закону України «Про освіту», частиною першою статті 21 Закону України «Про позашкільну освіту». Додаткові кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників Мистецької школи встановлюються професійним стандартом до відповідних посад педагогічних працівників.

4.10. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників Мистецької школи встановлюється директором Коледжу згідно із законодавством. Норма годин на одну тарифну ставку викладача та концертмейстера Мистецької школи становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження. Доплати за завідування відділами встановлюються в розмірах, визначених статтею 22 Закону України «Про позашкільну освіту».

4.11. Перерозподіл педагогічного навантаження педагогічного працівника протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається річним навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів протягом навчального року, а також за письмовою заявою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю. Перерозподіл навантаження педагогічного працівника здійснюється завідувачем відділу та затверджується директором Коледжу.

Викладачі та концертмейстери працюють відповідно до шкільного розкладу занять, який затверджується директором, розклад індивідуальних уроків затверджується завідувачем відділення.

4.12. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та Положенням про Мистецьку школу.

4.13. Права та обов’язки батьків або інших законних представників учнів Мистецької школи визначаються статтею 55 Закону України «Про освіту», іншими актами законодавства, Положенням про Мистецьку школу, Договором про надання освітніх послуг.

V. Організація освітнього процесу в Мистецькій школі

5.1. Організація освітнього процесу в Мистецькій школі здійснюється відповідно до плану, який розробляється педагогічною радою та затверджується директором. План організації освітнього процесу визначає, зокрема, структуру навчального року, тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу у межах часу, передбаченого освітньою програмою, з дотриманням вимог частини першої статті 17 Закону України «Про позашкільну освіту».

5.2. Зарахування учнів до Мистецької школи може здійснюватись протягом навчального року як на конкурсній основі так і без конкурсу на підставі укладеного Договору про надання освітніх послуг. До Договору додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять у школі, копія свідоцтва про народження та ідентифікаційний номер вступника, копія паспорта фізичної особи, з якою укладається договір про надання освітніх послуг.

5.3. Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів під час проведення конкурсних іспитів визначаються педагогічною радою. Зарахування на навчання проводиться наказом директора Коледжу.

5.4. Формування контингенту учнів, комплектування навчальних груп та інших творчих об’єднань у Мистецькій школі здійснюється у період з 01 вересня до 15 вересня, що є робочим часом викладача. У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні Мистецька школа може працювати за окремим планом, затвердженим директором.

5.5. Школа проводить прийом на навчання дітей віком від 5-6 років. Освітні програми визначаються педагогічною радою і затверджуються директором Коледжу.

5.6. Документація закладу, яка регламентує організацію та проведення освітнього процесу, ведеться за зразками і формами, затвердженими Міністерством культури та інформаційної політики України відповідно до вимог чинного законодавства.

5.7. Заклад подає статистичні звіти у відповідності до вимог органів державної статистики.

5.8. Освітній процес в Мистецькій школі здійснюється за освітніми програмами. Освітня програма є єдиним комплексом освітніх компонентів, спланованих й організованих Мистецькою школою з метою досягнення учнями результатів навчання (набуття компетентностей).

5.8.1. Освітня програма містить вимоги до учнів, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік освітніх компонентів та їх логічну  послідовність, загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти.

5.8.2. Освітня програма розробляється з урахуванням особливостей  соціально-економічного розвитку регіону, інтересів учнів, потреб сім’ї, запитів інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських організацій та має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів.

5.8.3. Мистецька школа може здійснювати освітній процес за власними, у тому числі скороченими або розширеними освітніми програмами, типовими освітніми програмами, що затверджуються Міністерством культури та інформаційної політики України. Для осіб з особливими освітніми потребами Мистецькою школою можуть розроблятися окремі освітні програми за підрівнями початкової мистецької освіти або до освітніх програм, за якими працює Мистецька школа, може включатися корекційно-розвитковий складник.

5.9. На підставі освітньої програми Мистецька школа складає та затверджує річний план роботи, робочий навчальний план та розклад занять, що конкретизують організацію освітнього процесу. У річному плані роботи визначаються дати початку та завершення навчального року, канікулярні періоди, кількість навчальних тижнів, їх тривалість, тривалість уроків, система організації освітнього процесу (за семестрами ), форми роботи, інші особливості організації навчання в Мистецькій школі. Перерви між навчальними заняттями є робочим часом педагогічного працівника.

5.10. Навчальний рік в Мистецькій школі починається 1 вересня. Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються згідно із строками, встановленими Міністерством освіти і науки України.

5.10.1. У період епідемій школа може працювати за особливим режимом роботи, встановленим відповідним органом державної та виконавчої влади і затвердженим наказом директора Коледжу.

5.10.2. План роботи Мистецької школи розробляється педагогічною радою та затверджується директором Коледжу.

5.11. Розрахунок навчальних годин на кожного учня та загальної кількості годин, які фінансуються за рахунок коштів Чернігівського обласного бюджету, здійснюється в межах загального обсягу годин інваріантного та варіативного складників освітньої програми, конкретизованого в робочому навчальному плані.

5.12. Групи у Мистецькій школі комплектуються залежно від профілю та можливостей організації освітнього процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп. Загальна кількість груп не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком навчальних годин.

5.13. Освітній процес у Мистецькій школі здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, запитів, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

5.14. Форми роботи, види, перелік освітніх компонентів, спрямовані на результати навчання здобувачів. Форми проведення контрольних заходів визначаються змістом початкової мистецької освіти, що розкриваються в освітніх програмах Мистецької школи та навчальних програмах навчальних дисциплін (предметів). Наповнюваність груп для опанування здобувачами окремих освітніх компонентів визначається освітніми програмами з дотриманням вимог щодо забезпечення якості початкової мистецької освіти.

5.15. Освітній процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи:

 • індивідуальні та групові уроки;
 • репетиції;
 • перегляди навчальних робіт, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти;
 • лекції, бесіди, вікторини, екскурсії;
 • позаурочні та позакласні заходи.

5.16. Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, академічних  концертів, іспитів, переглядів навчальних робіт) визначаються відділами та узгоджуються із завідувачем відділення школи.

5.17. Основною формою роботи є урок. Тривалість одного урок в школі визначається освітніми програмами та навчальними планами і становить для учнів:

віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;
віком від 6  до 7  років – 35 хвилин;
старшого віку – 45 хвилин.

5.18. Кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між ними визначається розкладами, що затверджуються директором та завідувачем відділення.

5.19. Питання внутрішнього  переведення учнів школи, переведення з інших шкіл мистецького спрямування, відрахування та поновлення на навчання визначається законодавством, Положенням про Мистецьку школу, плановим контингентом та планом організації освітнього процесу з урахуванням освітніх програм.

5.20. Питання зарахування учнів на освітні програми наступного підрівня початкової мистецької освіти та інші питання, пов’язані із здобуттям початкової мистецької освіти, вирішуються Мистецькою школою в порядку, визначеному її Положенням та планом організації освітнього процесу.

5.21. Оцінювання досягнутих учнями результатів навчання здійснюється у порядку і за критеріями, визначеними освітньою програмою. Основною формою оцінювання учня є характеристика результатів його навчання та порівняння їх з тими, що містяться у вимогах навчальних програм дисциплін (предметів) на відповідних етапах навчання.

5.21.1. Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів здійснюється після завершення опанування освітньої програми шляхом виставлення оцінок в балах.

5.21.2. Оцінки навчальних досягнень учня за рік виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів.

5.21.3. Оцінки за рік з предметів, з яких іспити не проводяться, є підсумковими.

5.21.4. Підсумкова оцінка з предметів, з яких проводяться іспити, виставляється екзаменаційною комісією на підставі оцінок за рік та екзаменаційних оцінок.

5.21.5. Оцінка за рік може бути змінена рішенням педагогічної ради.

5.22. Учні, які у повному обсязі виконали освітню програму та продемонстрували досягнення, передбачених нею навчальних результатів, отримують Свідоцтво про початкову мистецьку освіту.

5.23. Свідоцтво має містити повне найменування Мистецької школи відповідно до її Положення, назву освітньої програми, підрівня та спрямування початкової мистецької освіти, загальний обсяг навчальних годин та перелік й обсяг навчальних дисциплін (предметів), отриманих здобувачем під час опанування освітньої програми  та підсумкові оцінки. Свідоцтво підписує директор Коледжу.

5.24. Учням, які не завершили навчання за освітньою програмою або не продемонстрували досягнення, передбачених нею навчальних результатів, за запитом учня або його законного представника видається довідка про фактичний рівень та обсяг опанування освітньої програми. Для одержання  свідоцтва таким учням надається право повторного іспиту (іспитів) у першому семестрі наступного навчального року.

5.25. Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного виконання освітньої програми, видається Свідоцтво про закінчення школи на підставі річних оцінок, а для випускників художнього відділу, за умови виконання випускної роботи.

5.26. Учні, які мають високі  досягнення у вивченні всіх предметів (дисциплін) за поточний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». Рішення про заохочення приймається педагогічною радою за поданням відділів. Питання, пов’язані зі звільненням учнів від здачі іспитів або перенесенням їх строків, вирішуються директором Коледжу на підставі  подання заступника директора з питань роботи Мистецької школи.

5.27. Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв’язку з невиконанням програмних вимог освітньої програми, призначення терміну здачі матеріалу з дисциплін, програмами яких контрольні заходи не передбачені, залишення на повторний рік навчання та  виключення із школи (при умові систематичного невиконання вимог освітньої програми та програми з предмету), видачі свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою та затверджуються наказами директора Коледжу.

5.28. Повторні перездачі повинні бути завершені, як правило, до 20 вересня наступного навчального року.

5.29. Мистецька школа проводить методичну та організаційну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання. Для цього у Мистецькій школі створюються методичні об’єднання, інші фахові формування, зокрема школа молодого викладача. Методична робота щороку планується Мистецькою школою та методичним кабінетом Коледжу та включає заходи з обміну педагогічним досвідом, вирішення педагогічних проблем, що спрямовані на підвищення якості початкової мистецької освіти в Мистецькій школі.

5.30. У разі організації та проведення на базі Мистецької школи заходів з підвищення кваліфікації директор має право видавати педагогічним працівникам, які взяли в них участь, відповідні довідки (сертифікати).

VI. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база Мистецької школи

6.1. Фінансування Мистецької школи як структурного підрозділу здійснюється в межах фінансування Коледжу.

6.2. Додатковими джерелами фінансування Мистецької школи є:

 • кошти, одержані за надання додаткових освітніх послуг, за роботи, виконані Мистецькою школою на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян, доходи від реалізації власної продукції, що не оподатковуються і спрямовуються на соціальні потреби та розвиток Мистецької школи;
 • гуманітарна допомога;
 • добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

6.3. Розмір та умови оплати навчання в Мистецькій школі та надання нею додаткових освітніх послуг встановлюються наказом директора Коледжу відповідно до законодавства. Плата за навчання та надання додаткових освітніх послуг вноситься відповідно до укладеного договору: щомісяця, що семестру, щороку.

6.4. За період відсутності учня з поважних причин, при наявності підтверджуючих документів, плата за навчання не нараховується. Кошти, внесені авансом, зараховуються як плата за наступний період навчання.

6.5. Розмір плати за навчання в Мистецькій школі може змінюватись (в частині залишку несплаченої суми) у порядку, передбаченому договором, але не більше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік. Договір укладається між комунальним закладом «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради із здобувачем освіти (його законними представниками) або юридичною особою, яка здійснює оплату.

6.6. Відповідно до статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту», учні Мистецької школи, які є дітьми із багатодітних сімей, дітьми із малозабезпечених сімей, дітьми з інвалідністю, дітьми-сиротами і дітьми, які позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно.

6.7. Пільги по оплаті за навчання надаються при наявності відповідних документів, що надають право на пільгу, поданих представниками здобувачів (здобувачами) з 01 вересня до 15 вересня поточного начального року. В разі виникнення підстави для надання пільги пізніше зазначеного терміну, пільга надається з того місяця, з якого представник здобувача (здобувач) подали письмову заяву та необхідні документи. При поданні документів на встановлення пільг після 15 числа, оплата за поточний місяць стягується у повному розмірі.

6.8. Мистецька школа користується майном Коледжу відповідно до законодавства. 

6.9. Вимоги до матеріально-технічної бази Мистецької школи в частині забезпечення освітнього процесу визначаються нормативами матеріально-технічного забезпечення, затвердженими Міністерством культури України.

VII. Діяльність Мистецької школи в рамках міжнародного співробітництва

7.1. Мистецька школа, педагогічні працівники та учні можуть брати участь у реалізації міжнародних, зокрема мистецьких та мистецько-освітніх, проектів і програм. 7.2. Учні та педагогічні працівники Мистецької школи мають право на академічну мобільність, участь у спільних освітніх, мистецько-освітніх та мистецьких програмах з вітчизняними та/або іноземними закладами освіти в Україні та за кордоном.