Предметна (циклова) комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін, інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань.

Тому метою циклової комісії є – досягнення високого рівня загальноосвітньої підготовки фахівців та виховання сучасної молоді відповідно до вимог часу, а також формування фахівця інформаційної, бібліотечної та архівної справи конкурентоспроможного на ринку праці.

Завдання циклової комісії:

  • формування знань, умінь та навичок студентів гуманітарних та природничих дисциплін, а також інформаційної, бібліотечної та архівної справи на рівні державних стандартів освіти;
  • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
  • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;
  • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
  • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Навчально-методична діяльність циклової комісії направлена на розробку та впровадження в освітній процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації освітнього процесу, методики викладання дисциплін із застосуванням прогресивних педагогічних технологій. 

Зважаючи на те, що сучасна молода людина повинна бути інформованою, критично і творчо мислячою та мотивованою до самонавчання і саморозвитку – викладачі циклової комісії спрямовують свою педагогічну діяльність на розвиток конкретних цінностей та життєво необхідних компетентностей студентів, а саме: на грамотне усне та письмове мовлення, літературну обізнаність, ерудицію, науковий світогляд, володіння інформаційними, бібліотечними та архівними технологіями, загальнолюдську культуру.

Циклова комісія забезпечує викладання дисциплін:

загальноосвітнього циклу: українська мова, українська література, зарубіжна література, українська мова за професійним спрямуванням, іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням, історія України, всесвітня історія, громадянська освіта, природничі науки, фізична культура, математика, інформатика;

інформаційної, бібліотечної та архівної справи:

книгознавство, професійна етика та основи ділового спілкування, бібліотечне краєзнавство, соціальні комунікації, організація потоків і масивів документів, основи документознавства та інформдіяльності, основи аналітико-синтетичної обробки документів, інформаційно-пошукові системи в ДІС, обслуговування в ДІС, бібліографічна діяльність в ДІС, управління діяльністю в ДІС, архівознавство, комп’ютерна графіка і створення презентацій, інформаційні системи і мережі, система управління базами даних, основи діловодства і ділові документи, кадрове діловодство, організація роботи бібліотек навчальних закладів, навчальна та переддипломна практика зі спеціалізації, література.

    Викладачі комісії – професіонали своєї справи, кваліфіковані фахівці, які якісно організовують освітній процес, володіють методикою викладання та інноваційними технологіями навчання.

Викладачі Циклової комісії

Олена Погребна

Голова предметної (циклової) комісії

Інна Мороз

Викладач

Обласний конкурс фото- та відеоробіт «Art-Info-Forum»

У 2021 році на спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» було засновано Обласний конкурс фото- та відеоробіт «Art-Info-Forum». Його засновником і головою оргкомітету є викладач-методист інформаційної і бібліотечної справи Ющенко Л.О.

    Метою конкурсу є виявлення обдарованих дітей та молоді.

     Завданнями конкурсу є: популяризація інформаційних ресурсів і читання; популяризація кращих робіт, що рекламують бібліотеку; розвиток пізнавальних процесів в учнів, зокрема: уяви, сприйняття, уваги, мислення; розвиток фото- та відеоаматорства серед учнівської молоді.

      Організаторами конкурсу є Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації та Комунальний заклад «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради.

Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнівської молоді позашкільних та загальних середніх закладів освіти віком від 7 до 15 років.

Гурток англійської мови

Гурток  знавців англійської мови функціонує при цикловій комісії викладачів загальноосвітніх дисциплін, інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Його учасниками є студенти різних курсів та напрямів підготовки. Керівником гуртка та автором заходів є викладач англійської мови Нещерет С.А.

      За пропозицією студентів гурток отримав свою першу назву “The Globe” у честь славнозвісного театру Вільяма Шекспіра, що в подальшому і визначило  форми діяльності цього позаурочного об’єднання.

     Основні цілі роботи гуртка: систематизація, поглиблення та узагальнення знань, умінь та навичок, набутих на заняттях з англійської мови; вивчення пісенного та поетичного матеріалу англомовних країн; вивчення культури та традицій англомовних країн; підвищення загальної мовленнєвої культури.

      Враховуючи специфіку нашого навчального закладу як мистецького закладу освіти, особливе місце в діяльності гуртка відведене саме вивченню творів мистецтва англомовних країн, зокрема пісенного та поетичного матеріалу, а також проведенню виховних годин та музично-літературних вечорів на основі здобутих знань. Саме така форма роботи підвищує мотивацію студентів до вивчення іноземної мови, а також допомагає узагальнити та закріпити вміння та навички, отримані на заняттях з англійської мови.

    Учасниками гуртка були проведені такі заходи, як: виховна година, присвячена творчості В. Шекспіра «Весь світ – театр….», новорічна вистава “Cinderellastory”, музично-літературна композиція “St. Valentine’s Day”, конкурс на кращу презентацію з теми «Молодіжна культура» та ін.

    Гурток тісно співпрацює зі студентами та викладачами різних спеціальностей.