1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Комунального закладу «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради (далі – Коледж).

Коледж заснований у 1908 році  як комерційне училище. За часи існування навчальний заклад перепрофільовувався і змінював назву в залежності від потреби в підготовці спеціалістів народного господарства: 1919 рік – школа II ступеня, 1920 рік – соціально-економічна школа, 1921 рік – соціально-економічний технікум народного господарства, 1922 рік – транспортний технікум, 1923 рік – торгівельно-промислова школа, 1924 рік – кооперативно-професійна школа імені Г.І.Петровського, 1931 рік – технікум радянського будівництва, 1933 рік – технікум комуністичної освіти, 1934 рік – бібліотечний технікум (наказ Наркому освіти УРСР № 333/2 від 11 червня 1934 року), 1943 рік – культосвітній технікум, 1961 рік – культурно-освітнє училище, 1990 рік – училище культури.

Рішенням Чернігівської обласної ради від 17 серпня 1999 року Училище реорганізовано в Училище культури і мистецтв. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 558 від 27 березня 2000 року  Ніжинському училищу культури і мистецтв присвоєно ім’я Марії Заньковецької. Рішенням Чернігівської обласної ради № 32-9/VII від 17 травня 2017 року Училище перейменовано в Комунальний вищий навчальний заклад «Ніжинський коледж  культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради. Рішенням Чернігівської обласної ради № 65-23/VII від 22 травня 2020 року Коледж перейменовано в Комунальний заклад «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради, який заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області і є правонаступником Комунального вищого навчального закладу «Ніжинський коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради.

Коледж є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області. Від імені територіальних громад області функції Засновника Коледжу виконує Чернігівська обласна рада (далі – Засновник),  перебуває відповідно до делегованих Засновником повноважень в сфері управління Чернігівської обласної державної адміністрації та підпорядкований Уповноваженому органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері культури і мистецтв Чернігівської обласної ради (далі – Орган  управління).

Рішенням Чернігівської обласної ради  №192 від 30 серпня 1991 року на базі Ніжинського училища культури і мистецтв імені Марії Заньковецької відкрита школа мистецтв як перший ступінь у безперервній системі навчального комплексу школа – Коледж.

1.2.  Найменування та місцезнаходження коледжу:

1.2.1. Найменування:

 • повне найменування українською мовою – Комунальний заклад «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради;
 • повне найменування англійською мовою – Municipal Establishment «Nizhyn Maria Zankovetska Applied College of Culture and Arts» by Chernihiv Oblast Council.
 • скорочене найменування  українською мовою  – КЗ «НФККіМ».
 • скорочене найменування  англійською мовою МЕ«NАCCA».

1.2.2. Місце знаходження:

16600 Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Овдіївська, 49,
ЄДРПОУ  02214900
тел. (04631) 2-30-66., т/факс:    (04631) 2-30-66,
e-mail: nukim@ukr.net

1.3. Коледж є юридичною особою публічного права, яка здійснює свою діяльність на засадах бюджетної установи, має відокремлене майно, самостійний баланс, бюджетні рахунки, відкриті в територіальному органі Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного герба України із власним найменуванням, а також може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і обовʼязків. У разі потреби Коледж має право відкривати рахунки в інших банківських установах на умовах визначених законодавством, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.4. Цей Статут визначає основні засади діяльності Комунального закладу «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради – закладу спеціалізованої мистецької освіти в системі фахової передвищої освіти, основним видом діяльності якого є реалізація освітніх програм зі спеціальностей галузі знань «Культура і мистецтво».

1.5. Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту»,  «Про повну загальну середню освіту», «Про культуру», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства освіти і науки України, рішеннями його засновника, у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах їхніх повноважень, визначених законами України, а також цим Статутом.

1.6. Коледж створює умови для професійної художньо-творчої самореалізації особистості, формування у здобувачів комплексу професійних (у тому числі виконавських) компетентностей, набуття відповідних кваліфікацій у різних видах мистецтва і мистецьких професіях відповідно до потреб галузі. Випускники коледжу можуть розпочати професійну діяльність за здобутим фахом, у тому числі в якості педагогічних працівників мистецьких шкіл, роботи у творчих колективах, закладах культури, та/або продовжити здобуття мистецької освіти на наступному рівні.

1.7. Фахова передвища освіта за мистецькими спеціальностями в Коледжі здобувається на основі початкової мистецької та базової середньої освіти з одночасним здобуттям профільної середньої освіти або на основі профільної середньої освіти та полягає в набутті здобувачем освіти професійних компетентностей за певною мистецькою спеціальністю.

1.8.      Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії Коледж продовжує здійснювати освітню діяльність за статусом вищого закладу освіти І (першого) рівня акредитації у відповідності до отриманих ліцензцій у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» в системі вищої освіти за спеціальностями:
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».
024 «Хореографія».
028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (спеціалізації: «Народне пісенне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво», «Видовищно-театралізовані заходи»)
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Згідно Наказу МОН від 05.12.2019 року № 1003-л Коледжу надано право на здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти з підготовки фахівців за переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 року № 266 із таких спеціальностей:
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».
024 «Хореографія».
028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (спеціалізації: «Народне пісенне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво», «Видовищно-театралізовані заходи»)
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Коледж може змінювати та розширювати перелік спеціальностей та спеціалізацій відповідно до норм чинного законодавства. Крім основних кваліфікацій студенти можуть здобувати й додаткові кваліфікації.

Після закінчення термінів дії сертифікатів, Коледж проходить акредитацію в порядку, передбаченому законодавством.

Інші спеціальності та професії відкриваються згідно встановленого законодавством порядку.

1.9. Метою діяльності Коледжу є забезпечення умов, необхідних для отримання особою фахової передвищої освіти, підготовки фахових молодших бакалаврів, для галузей економіки держави, формування на основі національних надбань світового значення та усталених європейських традицій фахівця культурно-мистецької сфери, здатного здійснювати професійні функції на демократичних та гуманістичних засадах, реалізовувати освітню політику як пріоритетну в державі, забезпечувати розвиток особистості, задоволення її освітніх і духовно-культурних потреб, конкурентоспроможність на ринку праці.

1.10.  Основними напрямами діяльності Коледжу є:

 • підготовка висококваліфікованих фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальностями відповідно отриманих ліцензій;
 • творча, наукова, методична, інноваційна діяльність;
 • надання освітніх послуг, передбачених чинним законодавством;
 • підготовка за державним замовленням і договірними зобов’язаннями фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, для задоволення потреб галузі культури України;
 • підготовка іноземців (при наявності ліцензії);
 • організація роботи підготовчих курсів для вступу до закладів вищої освіти.
 • надання знань, формування умінь і навичок із різних видів мистецтв, естетичне виховання Мистецькою школою дітей та юнацтва в позаурочний та позанавчальний час.

1.11. Основними завданнями Коледжу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу мистецьку освіту;
 • забезпечення потреб суспільства у фахівцях галузі знань «Культура і мистецтво», зокрема, для роботи у творчих колективах, закладах культури, мистецьких школах;
 • набуття здобувачами спеціальних здібностей у процесі активної мистецької діяльності, формування в них теоретичних і практичних (у тому числі виконавських) професійних компетентностей в обраному виді мистецтва;
 • забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного та практичного навчання, творчої, виконавської, дослідницької та інноваційної діяльності;
 • створення умов для професійної художньо-творчої самореалізації особистості студента;
 • реалізація мистецько-творчих і науково-творчих проєктів, присвячених питанням вивчення, дослідження та популяризації національного культурного надбання;
 • здійснення інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • інші завдання, визначені Законом України «Про фахову передвищу освіту».

1.12. Коледж провадить спільно з освітньою творчу мистецьку діяльність, яка є невід’ємним компонентом освітнього процесу.

1.13. Структурні підрозділи та посади у Коледжі створюються відповідно до чинного законодавства та головних завдань діяльності і функціонують згідно з окремими Положеннями, що затверджуються Директором Коледжу.

Основними структурними підрозділами Коледжу є:

 • відділення;
 • циклові комісії;
 • навчально-методичний підрозділ;
 • бібліотека;
 • Мистецька школа;

Підрозділи і посади, які забезпечують діяльність Коледжу:

 • бухгалтерська служба;
 • підрозділ по роботі з кадрами;
 • адміністративно-господарський підрозділ;
 • гуртожиток;
 • юрисконсульт;
 • практичний психолог;
 • архіваріус;
 • сестра медична (фельдшер).

1.13.1. Відділення – це структурний підрозділ Коледжу, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, у яких навчаються не менше 150 студентів.

Керівництво відділенням здійснює завідувач, який призначається на посаду згідно чинного законодавства з числа педагогічних (науково-педагогічних) працівників, які мають ступінь магістра і стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років.

Завідувач відділення забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів відділення.

У Коледжі створено відділення денної та заочної форми навчання.

1.13.2. Циклова комісія – це структурний підрозділ Коледжу (його філії), що провадить освітню, методичну діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією), групою спеціальностей однієї або споріднених галузей, може проводити дослідницьку та творчу мистецьку діяльність за певною дисципліною (групою дисциплін).

1.13.3. Навчально-методичний підрозділ:

 • здійснює навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу Коледжу та мистецької школи;
 • забезпечує підвищення науково-методичного рівня викладання навчальних дисциплін ;
 • здійснює впровадження у навчально-виховний процес Коледжу новітніх педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду;
 • проводить внутрішній моніторинг якості навчально-методичної роботи в Коледжі з метою її оцінювання та подальшого удосконалення;
 • організує роботу педагогічного колективу зі створення оптимальних навчально-методичних умов для успішного навчання студентів;
 • надає допомогу педагогічним працівникам при підготовці до чергової (позачергової) атестації, проведення відкритих занять, написання методичних робіт, упровадження нових педагогічних та інформаційних технологій у навчальний процес;
 • забезпечує обслуговування Єдиної державної електронної бази даних з питань освіти
 • забезпечує функціональну діяльність Обласного методичного обʼєднання працівників закладів культури, викладачів мистецьких шкіл з хореографії, образотворчого і театрального мистецтва, яке має на меті:
 • розробку пропозицій та заходів щодо подальшого розвитку і удосконалення навчально – методичної роботи викладачів образотворчого мистецтва і хореографії в мистецьких навчальних закладах області;
 • організацію та проведення перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників закладів культури і мистецтва;
 • розробку пропозицій щодо організації безперервного навчання працівників закладів культури та мистецтва й подальший розвиток методики навчання та естетичного виховання дітей і обдарованої молоді;
 • організацію методичного співробітництва циклових комісій коледжу з керівництвом закладів культури, навчальних закладів, Радою директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області, методичними об’єднаннями викладачів;
 • організацію і проведення заходів щодо удосконалення навчально-методичної роботи Коледжу, закладів культури та мистецьких навчальних закладів;
 • організацію та проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок, мистецьких акцій і проєктів, у тому числі й міжнародних, з метою стимулювання і підтримки талановитої молоді;
 • вивчення і розповсюдження досягнень сучасної педагогічної науки України, узагальнення і впровадження досвіду роботи кращих викладачів коледжу, закладів культури та мистецьких шкіл області;
 • підготовку і видання за рахунок коштів обласного бюджету та не заборонених законодавством інших джерел, навчально-методичної літератури, навчальних посібників, збірок педагогічного репертуару, навчальної документації та безкоштовної їх передачі до бібліотек області, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області.

1.13.4. Бібліотека є структурним підрозділом Коледжу, яка забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний процес.

1.13.5. Мистецька школа є початковим спеціалізованим мистецьким навчальним закладом, який належить до системи позашкільної освіти, діє на підставі цього Статуту та Положення про Мистецьку школу при Комунальному закладі «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради.

1.14. Коледж має право створювати в установленому порядку і інші структурні підрозділи.

Коледж з його структурними підрозділами функціонує як єдиний навчально-виховний комплекс. Навчальні та управлінські підрозділи підпорядковані безпосередньо Директорові Коледжу, який відповідно до цього Статуту призначає керівників підрозділів, визначає напрями їхньої основної діяльності, фінансово-господарської діяльності, структуру управління та умови використання матеріально-технічної бази, що належить Коледжу. Свою діяльність підрозділи здійснюють згідно затверджених Положень.

1.15. Управління Коледжем здійснюється на основі принципів:

 • автономії та самоврядування;
 • розмежування прав, повноважень і відповідальності Засновника, державних органів та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належить Коледж, органів управління Коледжу та його структурних підрозділів;
 • поєднання засад колегіального та одноособового прийняття рішень;
 • незалежності від політичних партій і релігійних організацій;
 • забезпечення творчої самореалізації та самовираження учасників освітнього процесу.

1.16. Автономія та самоврядування Коледжу реалізується згідно чинного законодавства України.

1.17. Управління Коледжем у межах повноважень, визначених законодавством та цим Статутом, здійснюють:

 • Засновник;
 • Орган управління;
 • Директор Коледжу;
 • Педагогічна рада (колегіальний орган управління Коледжу);
 • Загальні збори трудового колективу (вищий колегіальний орган громадського самоврядування);
 • органи студентського самоврядування;
 • Наглядова рада.

2. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Освітня діяльність Коледжу ґрунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, Закону України “Про освіту”, Закону України “Про фахову передвищу освіту”, Державної національної програми “Освіта” (Україна XXI століття) іншого законодавства у сфері освіти.

2.2. Цілі освітньої діяльності:

 • відтворення інтелектуального та культурного потенціалу держави;
 • забезпечення галузей культури та мистецтва кваліфікованими фахівцями;
 • формування моральних принципів та норм особистості.

2.3. Освітня діяльність базується на принципах:

 • багатопрофільності;
 • якості освітніх послуг: якості змісту освіти, якості результатів освіти;
 • ступеневості підготовки фахівців;
 • демократичності системи навчання;
 • задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їхніх інтересів,

здібностей та потреб суспільства;

 • використання державних стандартів фахової передвищої та вищої освіти як обов’язкового мінімуму змісту освіти і змісту навчання;
 • відповідності рівня освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки випускників вимогам державних стандартів освіти;
 • особистісній орієнтації освіти;
 • випереджального інноваційного розвитку освіти;
 • підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці;
 • інтеграції до європейського та світового освітніх просторів;
 • формування національних і загальнолюдських цінностей;
 • системності навчання;
 • моніторингу якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю.

2.4.  Цільові програми діяльності та засоби реалізації.

2.4.1. Кадрове забезпечення галузі культури та мистецтва:

 • формування якісного контингенту студентів;
 • формування змісту освіти та змісту навчання за принципами цілеспрямованості, прогностичності та діагностичності;
 • формування переліку напрямів і спеціальностей адекватно сучасним потребам галузі;
 • конкурентоспроможність випускників на ринку праці;
 • оновлення змісту освіти та організації освітнього процесу відповідно до сучасних вимог;
 • підвищення якості освіти, оновлення форм організації освітнього процесу;
 • науково-методичне забезпечення навчального процесу;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
 • створення умов для розвитку обдарованої молоді;
 • виконання державного замовлення на підготовку фахівців відповідної кваліфікації.

2.4.2. Національне виховання:

 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання в дусі патріотизму і поваги до Конституції України;
 • прищеплення студентам демократичного світогляду, дотримання громадянських прав і свобод, поваги до традицій, культури, віросповідання та мови спілкування народів світу;
 • розвиток у студентів творчих здібностей, навичок самостійного пізнання, самоосвіти, гуманістичної освіти, що ґрунтується на культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і духовності;
 • формування національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури, сучасного світогляду, потреби й уміння жити в громадянському суспільстві;
 • формування моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури, духовності та фізичної досконалості;
 • сприяння розвитку високої мовної культури громадян, виховання поваги до державної мови та мов національних меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур;
 • стимулювання в молоді прагнення до здорового способу життя;
 • прищеплення здатності до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України;
 • формування нових життєвих орієнтирів особистості;
 • формування відповідальності за власний добробут, стан суспільства.

2.4.3. Забезпечення рівних умов доступності до здобуття освіти:

 • запровадження ефективної системи інформування громадськості про можливості здобуття фахової передвищої освіти;
 • створення умов для здобуття безоплатної освіти на конкурсних засадах та удосконалення правових шляхів здобуття освіти за кошти юридичних і фізичних осіб;
 • створення умов для здобуття фахової передвищої освіти дітьми-сиротами, позбавленими батьківського піклування та дітьми-інвалідами;
 • додержання засад демократичності, прозорості та гласності у формуванні контингенту студентів;
 • інтеграція з вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації.

2.4.4. Створення системи безперервної освіти через:

 • забезпечення послідовності змісту та координації освітньої діальності на різних ступенях освіти;
 • формування потреби розуміння та здатності особистості до самоосвіти;
 • формування та розвиток навчальних комплексів ступеневої підготовки фахівців;

2.4.5. Підготовка студентів до життєдіяльності в інформаційному суспільстві через:

 • інформатизація системи освіти, спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників освітнього процесу;
 • запровадження дистанційного навчання із застосуванням у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій поряд з традиційними засобами;
 • створення електронних підручників;
 • застосування сучасних засобів навчання;
 • використання комунікаційно-інформаційних засобів навчання та глобальних інформаційно-освітніх мереж.

2.4.6. Поєднання освіти і науки через:

 • випереджувальний розвиток освіти;
 • інноваційну освітню діяльність;
 • правовий захист освітніх інновацій та результатів науково-педагогічної діяльності як інтелектуальної власності;
 • залучення до наукової діяльності обдарованої студентської молоді, педагогічних працівників;
 • запровадження цільових програм, що сприяють інтеграції освіти і науки;
 • забезпечення якості освіти відповідно до новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики.

2.5. Кадрове забезпечення навчального процесу:

 • відповідність кадрового забезпечення державним атестаційним вимогам;
 • підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників.

3. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА ТА ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ

3.1. Засновник Коледжу.

 • призначає і звільняє з посади Директора Коледжу, притягує до дисциплінарної відповідальності в установленому чинним законодавством порядку;
 • приймає рішення про ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, перетворення, поділ та ін.) Коледжу;
 • приймає рішення про приєднання закладу фахової передвищої освіти комунальної форми власності, який має статус окремої юридичної особи до закладу вищої освіти такої самої форми власності як структурного підрозділу;
 • приймає рішення про зміну правового режиму майна, переданого Коледжу в оперативне управління;
 • приймає рішення про закріплення майна за Коледжем на праві оперативного управління та вилучення такого майна;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та Статутом Коледжу;

3.2. Засновник Коледжу зобов’язаний:

 • забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази Коледжу на рівні, достатньому для виконання ліцензійних умов та вимог стандартів фахової передвищої освіти;
 • у разі реорганізації чи ліквідації Коледжу забезпечити здобувачам фахової передвищої освіти можливість продовження навчання за обраною ними спеціальністю;
 • забезпечити відповідно до законодавства створення в Коледжі безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

3.3. Повноваження Органу управління Коледжем визначається чинним законодавством та цим Статутом.

3.4. До компетенції Органу управління належить:

 • погодження Статуту Коледжу;
 • проведення конкурсного відбору на посаду Директора Коледжу, укладення та розривання контракту із Директором Коледжу, відібраним у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом за дорученням Засновника;
 • здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Коледжу;
 • формування регіонального замовлення на підготовку фахівців з фаховою передвищою освітою;
 • забезпечення створення в Коледжі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 • сприяння працевлаштуванню випускників Коледжу, шляхом співпраці з роботодавцями;
 • здійснення інших повноважень, передбачених законодавством та рішеннями Засновника.

3.5. Засновник або Орган управління може делегувати окремі свої повноваження Директору та/або іншому органу управління Коледжу;

Засновник або Орган управління не має права втручатися в діяльність Коледжу, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та цим Статутом.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА КОЛЕДЖУ. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ З КЕРІВНИКОМ КОЛЕДЖУ.

4.1. Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює його керівник – Директор.

Права, обов’язки та відповідальність Директора Коледжу визначаються законодавством, Статутом Коледжу та контрактом.

4.2. Директор є представником Коледжу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та цим Статутом.

4.3. Директор Коледжу:

 • організовує діяльність Коледжу;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності Коледжу, формує його структуру, формує і затверджує штатний розпис відповідно до чинного законодавства, є розпорядником майна і коштів, забезпечує дотримання штатно-фінансової дисципліни;
 • забезпечує розроблення, несе відповідальність за реалізацію затвердженої стратегії розвитку Коледжу;
 • забезпечує дотримання законодавства, цього Статуту Коледжу, виконання рішень вищого органу громадського самоврядування, колегіального органу управління Коледжу;
 • подає на погодження вищому колегіальному органу громадського самоврядування проєкт установчих документів Коледжу;
 • видає накази і розпорядження, надає доручення, обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Коледжу;
 • відповідає за результати діяльності Коледжу перед Засновником або Органом управління;
 • забезпечує виконання кошторису (фінансового плану), укладає договори;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників відповідно до чинного законодавства;
 • призначає на посаду та звільняє керівників структурних підрозділів відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує охорону праці та безпеку життєдіяльності, дотримання законності та порядку;
 • затверджує посадові інструкції працівників;
 • формує контингент здобувачів освіти;
 • у встановленому законодавством порядку відраховує із Коледжу та поновлює на навчання в ньому осіб, які навчаються (навчалися) в Коледжі;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітньо-професійних програм;
 • розробляє та ухвалює за погодженням з колегіальним органом управління Коледжу рішення про утворення, реорганізацію, перетворення або ліквідацію структурних підрозділів;
 • організовує функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;
 • забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Коледжу;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів громадського самоврядування, організацій профспілок, які діють у Коледжі;
 • сприяє формуванню здорового способу життя в Коледжі, зміцненню спортивно-оздоровчої бази закладу, створює належні умови для занять масовим спортом;
 • спільно з виборними органами первинних профспілкових організацій Коледжу подає для затвердження вищому колегіальному органу громадського самоврядування Коледжу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;
 • здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим Статутом Коледжу.

4.4. Директор Коледжу відповідає за провадження та результати освітньої, економічної та інших видів діяльності Коледжу, стан і збереження нерухомого та іншого майна Коледжу.

4.5. Директор Коледжу сприяє активній культурно-мистецькій діяльності Коледжу, функціонуванню та розвитку творчих колективів, створення умов для творчого розвитку учасників освітнього процесу, сприяння публічному представленню результатів творчої роботи учасників освітнього процесу.

4.6. Директор Коледжу щороку звітує перед Засновником або Органом управління та вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу.

4.7. Директор оприлюднює щорічний звіт про реалізацію стратегії розвитку Коледжу на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) Коледжу.

4.8. Директор Коледжу відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень заступникам директора, а також керівникам структурних підрозділів.

4.9. Директор Коледжу призначається на посаду на умовах контракту за результатами проведеного конкурсного відбору та звільняється з посади рішенням Засновника.

4.10. Вимоги до кандидатів на посаду Директора та порядок конкурсного відбору визначаються чинним законодавством України.

4.11. Вибори Директора Коледжу проводяться згідно чинного законодавства.

4.12. Директор Коледжу може бути звільнений з посади Засновником з підстав, визначених законодавством, за порушення Статуту Коледжу та/або умов контракту.

4.13. Подання про відкликання Директора Коледжу може бути внесене до вищого колегіального органу громадського самоврядування Коледжу більшістю складу колегіального органу управління Коледжу не раніше ніж через рік після його призначення.

4.14. Подання Засновникові або Органу управління про відкликання Директора Коледжу приймається, якщо його підтримали дві третини складу Наглядової ради або більшістю голосів членів вищого колегіального органу громадського самоврядування Коледжу.

 

5. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

5.2. Педагогічна рада.

5.2.1. Педагогічна рада є колегіальним органом управління Коледжу, склад якого щорічно затверджується наказом Директора Коледжу, у своїй роботі керується Положенням про Педагогічну раду.

5.2.2. Педагогічна рада Коледжу:

 • визначає стратегію і перспективні напрямки розвитку Коледжу;
 • розглядає проєкт Статуту Коледжу, а також пропозиції щодо внесення змін до нього;
 • розглядає проєкт кошторису (фінансового плану) закладу та річний фінансовий звіт Коледжу;
 • ухвалює відповідно до законодавства рішення про розміщення власних надходжень Коледжу в територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • погоджує за поданням Директора Коледжу рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів;
 • за поданням Директора Коледжу надає згоду на призначення завідувачів відділень та голів циклових комісій;
 • затверджує Положення про організацію освітнього процесу;
 • затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про фахову передвищу освіту;
 • має право вносити подання про відкликання Директора Коледжу з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу;
 • обговорює питання та визначає заходи з підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників;
 • приймає рішення та/або рекомендації з питань упровадження в освітній процес кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку Коледжу;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Коледжу;
 • приймає рішення з питань удосконалення методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення з питань відповідальності учасників освітнього процесу за порушення академічної доброчесності;
 • приймає рішення та/або рекомендації з інших питань відповідно до законодавства та цього Статуту.

5.2.3. Педагогічну раду Коледжу очолює його голова, яким є Директор Коледжу.

До складу Педагогічної ради Коледжу входять за посадами заступники директора, завідувачі відділень, завідувач бібліотеки, голови циклових комісій, інші педагогічні та науково-педагогічні працівники, головний бухгалтер, керівники органів громадського самоврядування працівників Коледжу, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій, представники студентського самоврядування відповідно до квот, визначених цим Статутом. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу колегіального органу управління мають становити педагогічні та/або науково-педагогічні працівники закладу освіти і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів Коледжу.

Виборні представники осіб, які навчаються, обираються вищим органом студентського самоврядування Коледжу.

Виборні представники з числа студентів Коледжу беруть участь у роботі колегіального органу управління Коледжу під час розгляду питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку осіб, які в ньому навчаються. Під час розгляду інших питань, віднесених до повноважень колегіального органу управління Коледжу, норма щодо обов’язкової участі в роботі колегіального органу управління закладу не менш як 10 відсотків виборних представників з числа студентів Коледжу не застосовується.

5.2.4. Рішення Педагогічної ради Коледжу, прийняті відповідно до законодавства, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

Рішення Педагогічної ради Коледжу вводяться в дію наказами Директора Коледжу.

5.3. Загальні збори трудового колективу.

5.3.1 Загальні збори трудового колективу є вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу, включаючи виборних представників з числа студентів Коледжу.

5.3.2. Порядок скликання і прийняття рішень Загальних зборів трудового колективу визначається цим Статутом.

5.3.3. У складі Загальних зборів трудового колективу мають бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу закладу фахової передвищої освіти. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) колегіального органу мають становити педагогічні (науково-педагогічні) працівники, які працюють у Коледжі за основним місцем роботи, і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів Коледжу, які обираються вищим органом студентського самоврядування.

5.3.4. Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше одного разу на рік.

5.3.5. Загальні збори трудового колективу Коледжу:

 • погоджують за поданням Педагогічної ради Статут Коледжу;
 • заслуховують щорічний звіт Директора Коледжу та оцінюють його діяльність;
 • обирають комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;
 • розглядають за обґрунтованим поданням Педагогічної ради питання про дострокове припинення повноважень Директора Коледжу і направляють відповідне подання Засновнику або Органу управління;
 • затверджують Правила внутрішнього розпорядку Коледжу і колективний договір;
 • приймають рішення з інших питань діяльності Коледжу відповідно до законодавства.

5.4. Студентське самоврядування.

5.4.1. У Коледжі діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування Коледжу.

У студентському cамоврядуванні беруть участь особи, які навчаються в Коледжі, у тому числі неповнолітні. Усі особи, які навчаються в Коледжі, мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні, можуть обиратися та бути обраними до його органів.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються в Коледжі, та їхню участь в управлінні Коледжем .

Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються в Коледжі безпосередньо та через органи студентського самоврядування.

5.4.2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, цим Статутом та Положенням про студентське самоврядування Коледжу.

5.4.3.  Органи студентського самоврядування діють на принципах:

 • добровільності, колегіальності, відкритості;
 • виборності та звітності;
 • рівності прав студентів Коледжу на участь у студентському самоврядуванні;
 • незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій;
 • академічної доброчесності.

5.4.4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні Коледжу, його структурних підрозділів та гуртожитку.

5.4.5. Студентське самоврядування в Коледжі здійснюється у формі студентських рад.

5.4.6. Керівники органів студентського самоврядування та їх заступники не можуть перебувати на посаді більш як два строки. З припиненням особою навчання в Коледжі припиняється її участь в органі студентського самоврядування в порядку, передбаченому Положенням про студентське самоврядування Коледжу.

5.4.7. Органи студентського самоврядування Коледжу:

 • беруть участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому цим Статутом та Положенням про студентське самоврядування Коледжу;
 • беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 • проводять організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, оздоровчі, культурно-мистецькі та інші заходи;
 • беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 • захищають права та інтереси здобувачів фахової передвищої освіти;
 • делегують своїх представників до робочих та дорадчо-консультативних органів;
 • ухвалюють акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;
 • беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання здобувачів у гуртожитку та організації харчування;
 • розпоряджаються коштами органу студентського самоврядування та наданим їм майном відповідно до законодавства; при формуванні кошторису (фінансового плану) Коледжу надають пропозиції щодо розвитку його матеріальної бази, у тому числі з питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку студентів;
 • вносять пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм;
 • мають право оголошувати акції протесту;
 • мають право об’єднуватися в регіональні та всеукраїнські організації, діяльність яких не має політичного або релігійного спрямування;
 • виконують інші функції, передбачені цим Статутом та Положенням про студентське самоврядування Коледжу.

5.4.8. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів Коледжу, які:

 • затверджують Положення про студентське самоврядування Коледжу;
 • обирають керівника та членів виконавчого органу студентського самоврядування, дають оцінку їхній діяльності;
 • затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;
 • затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни, заслуховують звіт про його виконання;
 • обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за діяльністю, станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування;
 • формують студентські виборчі комісії з числа студентів закладу для організації та проведення виборів до органів студентського самоврядування;
 • обирають представників студентів Коледжу до вищого колегіального органу громадського самоврядування та колегіального органу управління Коледжем;
 • заслуховують звіти виконавчого, робочих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають оцінку їхній діяльності;
 • здійснюють інші повноваження, передбачені Законом та Положенням про студентське самоврядування Коледжу.

5.4.9. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування (крім питань, пов’язаних з безпекою учасників освітнього процесу, а також із використанням бюджетних коштів та майна закладу фахової передвищої освіти).

5.4.10. Директор Коледжу всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення,  відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).

5.5. Наглядова рада

5.5.1. Наглядова рада створюється відповідно до чинного законодавства.

5.5.2. Вимоги до членів Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України.

5.5.3. До складу Наглядової ради не можуть входити працівники Коледжу та здобувачі фахової передвищої освіти Коледжу.

5.5.4. Наглядова рада Коледжу сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їхнім використанням, ефективній взаємодії Коледжу з державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку, підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Коледжу.

5.5.5. Права та функціональні обов’язки  Наглядової ради визначені законодавством України.

5.5.6. Наглядова рада Коледжу у своїй діяльності керується принципами прозорості і підзвітності.

5.5.7. Засідання Наглядової ради проводиться за потреби, але не рідше одного разу на рік. Засідання Наглядової ради проводить її голова, а в разі його відсутності інший її член, визначений самою радою. Засідання Наглядової ради є правомочним за умови участі 2/3 від її загального складу.

5.5.8. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос головуючого є вирішальним. Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та скріплюються печаткою Коледжу.

5.5.9. Протоколи, відеотрансляції та/або стенограми засідань Наглядової Ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) Коледжу протягом тижня з дня відповідного засідання.

5.5.10. Рішення Наглядової ради в  письмовій формі в п’ятиденний строк доводяться до відома Директора Коледжу та є обов’язковими до розгляду та відповідного реагування.

5.6. Робочі та дорадчі органи.

Для вирішення поточних питань діяльності в Коледжі діють Адміністративна рада, Методична рада, Приймальна комісія, Стипендіальна комісія, які функціонують відповідно своїх Положень.

Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються наказом Директора Коледжу.

  5.7. Директор Коледжу має право утворювати на громадських засадах інші робочі та дорадчі (дорадчо-консультативні) органи.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Освітній процес у Коледжі провадиться відповідно до Положення, яке затверджується Педагогічною радою Коледжу.

6.2. Коледж самостійно вирішує питання організації освітнього процесу відповідно до законодавства.

6.3. Здобуття фахової передвищої мистецької освіти в Коледжі здійснюється за формами, визначеними Законом «Про фахову передвищу освіту». Конкретні форми здобуття освіти в Коледжі визначаються його Статутом.

6.4.  Освітній процес у Коледжі здійснюється за такими формами:

 • навчальні заняття, включаючи індивідуальне навчальне заняття;
 • самостійна робота, включаючи виконання індивідуальних завдань;
 • практична підготовка;
 • контрольні заходи, включаючи атестацію.

6.5. Основними видами навчальних занять у Коледжі є:

 • лекція;
 • лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
 • урок (за освітньою програмою профільної середньої освіти);
 • консультація.

Коледж має право встановлювати інші форми освітнього процесу та види навчальних занять.

6.6. У межах ліцензованої спеціальності Коледж розробляє освітньо-професійні програми та затверджує їх відповідно до Положення про організацію освітнього процесу Коледжу. Основою для розроблення освітньо-професійної програми є стандарт фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю.

Освітньо-професійні програми Коледжу можуть мати корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

6.7. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять у Коледжі визначаються Положенням про організацію освітнього процесу.

6.8. На підставі відповідної освітньо-професійної програми Коледж розробляє навчальний план, який визначає перелік та обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, їхню логічну послідовність, форми організації освітнього процесу, види та обсяг навчальних занять, графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю, що забезпечують досягнення здобувачем фахової передвищої мистецької освіти програмних результатів навчання.

Навчальний план має також містити перелік усіх видів практик, їх форми, тривалість і строки проведення.

6.9. Теоретичне навчання в Коледжі може поєднуватися з мистецькими практиками, а також із навчанням на робочих місцях (дуальна освіта) для педагогічних працівників мистецьких шкіл, керівників мистецьких колективів та/або артистичного персоналу.

6.10. Атестацію здобувачів освіти в коледжі здійснює екзаменаційна комісія, робота якої регламентується відповідним Положенням, затвердженим педагогічною радою Коледжу.

6.11. Коледж на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка продемонструвала відповідність результатів навчання вимогам освітньо-професійної програми або освітньої програми відповідний освітньо-професійний ступінь або освітній ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію.

7. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками освітнього процесу в Коледжі є особи, які навчаються в Коледжі, педагогічні, науково-педагогічні та інші працівники, особи, які працюють за основним місцем роботи на підприємствах, в установах, організаціях, закладах культури, творчих колективах і поєднують виконання своїх посадових обов’язків із практичним навчанням здобувачів фахової передвищої культурно-мистецької освіти для набуття ними професійних компетентностей, а також оцінюють його якість, працівники підприємств, установ та організацій, діячі науки, культури та мистецтва, які залучаються до освітнього процесу для читання окремих лекцій або беруть участь у роботі атестаційних комісій; батьки (законні представники) здобувачів фахової передвищої мистецької освіти.

7.2. Особами, які навчаються в Коледжі, є здобувачі вищої освіти, фахової передвищої освіти та учні Мистецької школи.

7.3. Права та обов’язки осіб, які навчаються у Коледжі, визначаються законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», іншими актами законодавства та Статутом Коледжу.

7.4. Доступ до освіти в Коледжі забезпечується відповідно до Законів України. Прийом на навчання для здобуття фахової передвищої культурно-мистецької освіти здійснюється на конкурсній основі на підставі правил прийому до Коледжу, розроблених відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері культури. Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями, до Коледжу зараховуються особи у випадках і в порядку, передбачених законодавчими актами.

7.5. Педагогічні працівники Коледжу провадять навчальну, методичну, творчу, мистецьку, інноваційну та організаційну діяльність, пов’язану з наданням освітніх послуг.

7.6. Основні посади педагогічних працівників Коледжу визначаються Законом України «Про фахову передвищу освіту», повний перелік посад педагогічних працівників затверджується Кабінетом Міністрів України.

Педагогічні працівники, які забезпечують фахову мистецьку підготовку повинні мати вищу спеціалізовану мистецьку освіту з відповідної спеціальності галузі знань «Культура і мистецтво».

До педагогічної діяльності також можуть долучатися інші фахівці у сфері мистецтва без відповідної освіти, які мають значний практичний досвід, для проведення практичних занять з окремих мистецьких дисциплін.

Кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників Коледжу визначаються професійними стандартами, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері культури в установленому законодавством порядку.

7.7. Педагогічні та науково-педагогічні працівники Коледжу проходять атестацію та підвищення кваліфікації в порядку й обсягах, визначених законодавством.

Права та обов’язки педагогічних працівників Коледжу визначаються відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту».

7.8. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:

 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну та науково-педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітньо-професійній програмі;
 • педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому Коледжем відповідно до законодавства;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та дослідницькій діяльності;
 • відзначення успіхів у професійній діяльності;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі та гідності;
 • підвищення кваліфікації та стажування, вільний вибір форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 • участь у громадському самоврядуванні Коледжу;
 • індивідуальну освітню (дослідницьку, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами Коледжу;

7.9. Педагогічні працівники мають також інші права, передбачені чинним законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами Коледжу.

7.10. Права інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами Коледжу.

7.11. Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність, забезпечувати безперервний професійний розвиток;
 • виконувати освітньо-професійну програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та дослідницькій діяльності; дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням й особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у студентів повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати у студентів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати студентів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю студента, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • розвивати в осіб, які навчаються в Коледжі, самостійність, ініціативу, творчі здібності;
 • додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку Коледжу, виконувати свої посадові обов’язки.

7.12. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають також інші обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами Коледжу.

7.13. Обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами Коледжу.

7.14. За досягнення високих результатів у праці педагогічні працівники та працівники Коледжу у встановленому порядку можуть бути заохочені:

 • представленням до державних нагород;
 • присвоєнням почесних звань;
 • відзначенням преміями, державними преміями, грамотами;
 • іншими видами морального та матеріального заохочення.

7.15. Права та обов’язки заступників директора, керівників структурних підрозділів визначаються Директором Коледжу відповідно до функцій, які вони виконують.

7.16. Контингентом осіб, які навчаються в Коледжі, є студенти Коледжу  та учні Мистецької школи. Права та обов’язки студентів та учнів Мистецької школи Коледжу визначаються відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про позашкільну освіту».

7.17. Студенти Коледжу та учні Мистецької школи мають також інші права, передбачені законодавством та установчими документами Коледжу.

7.18. Особи, які навчаються в Коледжі за денною або дуальною формою здобуття освіти за державним (регіональним) замовленням мають право на отримання академічних та соціальних стипендій у встановленому законодавством порядку.

7.19. Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.

7.20. Студенти Коледжу зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньо-професійної програми та індивідуального навчального плану, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом фахової передвищої освіти та освітньо-професійною програмою;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 • дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу фахової передвищої освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг.

Студенти мають також інші обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами Коледжу відповідно до закону.

7.21. Підставою для відрахування студентів є:

 • завершення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою;
 • власне бажання;
 • переведення до іншого закладу фахової передвищої освіти або до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої освіти (для здобувачів фахової передвищої освіти, які зараховані на основі базової середньої освіти, протягом першого і другого років навчання);
 • невиконання індивідуального навчального плану;
 • порушення умов договору про надання освітніх послуг, який є підставою для зарахування;
 • порушення академічної доброчесності;
 • стан здоров’я (за наявності відповідного висновку);
 • інші випадки, визначені законом.

7.22. Студент має право на перерву  в  навчанні у зв’язку з обставинами, що унеможливлюють виконання освітньої, освітньо-професійної програми (стан здоров’я, призов на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейні обставини тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в освітніх установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між закладами освіти. Студентам, які перервали навчання в Коледжі, надається академічна відпустка.

7.23. Поновлення на навчання осіб, відрахованих із закладів фахової передвищої освіти або яким надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів фахової передвищої освіти здійснюються відповідно до чинного законодавства.

7.24. Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти, а також порядок надання їм академічної відпустки затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

7.25. Студенти, які навчаються в Коледжі, можуть бути переведені:

 • до іншого закладу фахової передвищої освіти;
 • з одного напряму підготовки на інший у межах однієї галузі знань;
 • з однієї спеціальності на іншу в межах одного напряму підготовки;

Порядок переведення осіб, які навчаються у фахових передвищих навчальних закладах, визначені чинним законодавством.

8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЧ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАЙНА КОЛЕДЖУ

8.1. Майно Коледжу є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

До майна Коледжу належать:

 • земельні ділянки (відповідно до свідоцтв на право власності);
 • майно, що передане йому Засновником;
 • майно придбане в інших юридичних або фізичних осіб;
 • майно, що надходить у вигляді благодійних внесків, грантів, дарунків;
 • майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності зокрема об’єкти авторського права;
 • інші активи, визначені законодавством.

Майно закріплене за Коледжем на праві оперативного управління та земельні ділянки не можуть бути предметом застави, а також не підлягають вилученню або передачі у власність юридичним або фізичним особам без згоди Засновника.

Коледж має право надавати в оренду закріплене за ним майно у порядку визначеному Засновником.

Збитки завдані Коледжу фізичними або юридичними особами незалежно від форм власності і підпорядкування  відшкодовуються Коледжу відповідно до чинного законодавства.

Функції контролю за ефективністю використання і збереження майна, яке закріплене за Коледжем, здійснює Засновник або Уповноважений орган управління – Управління комунального майна Чернігівської обласної ради.

8.2. Фінансово-господарська діяльність коледжу здійснюється на основі  кошторису. До кошторису Коледжу обов’язково включаються витрати пов’язані з розвитком матеріально-технічної і лабораторної бази, із зазначенням ліцензованими програмними продуктами для провадження освітньої діяльності, а також витрати для проходження виробничих і переддипломних практик.

Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фонду.

Фінансування загального фонду Коледжу здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та освітньої субвенції державного фонду.

Спеціальний фонд Коледжу формується за рахунок:

 • доходів від надання платних освітніх послуг;
 • надходжень від господарської діяльності;
 • коштів, отриманих від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, бюджетних установ для здійснення цільових заходів;
 • коштів, отриманих як благодійні внески, грантів;
 • надходжень у натуральній формі;
 • інших коштів, набутих на підставах не заборонених законодавством.

Фінансування Коледжу може здійснюватися з інших джерел не заборонених законодавством України.

8.3. Кошти Коледжу використовуються, на утримання Коледжу, реалізації цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених Статутом Коледжу, не вважаються прибутком та не підлягають оподаткуванню. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять до Коледжу безоплатно у формі безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для здійснення освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурно-творчої діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

8.4. Коледж самостійно розпоряджається коштами, отриманими від статутної діяльності, і може створити фонд матеріального заохочення, використовувати такі кошти для фінансування видатків на утримання Коледжу, реалізації цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених Статутом Коледжу.

Забороняється розподіл отриманих доходів (коштів) Коледжу або їх частини серед Засновника, працівників Коледжу (крім оплати їхньої праці та матеріального стимулювання відповідно до умов колективного договору, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб.

8.5. Коледж самостійно розпоряджається власними надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг.

8.6. Платні послуги:

8.6.1. Коледж відповідно до законодавства, цього Статуту та Положення про платні послуги може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності.

8.6.2. Платні освітні та інші послуги надаються Коледжем відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

8.6.3. Коледж має право надавати додатково платні освітні та інші послуги виключно понад обсяги, встановлені державним стандартом, та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

8.6.4. Платні освітні та інші послуги надаються Коледжем за умови відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, а у разі встановлення законодавством вимог щодо необхідності ліцензування або отримання дозволів для надання платної послуги – після отримання таких дозвільних документів.

8.6.5. Розмір плати за весь строк навчання для здобуття освіти в мистецькій школі, відповідного ступеня фахової передвищої освіти, підвищення кваліфікації та спеціалізації, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюються у договорі (контракті), що укладається між Коледжем та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню  послугу для себе або для іншої особи, що бере на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Договір про надання освітніх послуг між Коледжем та фізичною (юридичною) особою на строк навчання укладається на основі типового договору, який затверджено Кабінетом Міністрів України.

8.6.6. Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня фахової передвищої освіти, підвищення кваліфікації та спеціалізації встановлюється Коледжем у національній валюті. Розмір плати за навчання може змінювати один раз на рік на суму індексу інфляції за попередній рік.

Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.

8.7. Форма та система оплати праці (посадові оклади, матеріальна допомога, надбавки, доплати, а також преміювання працівників) встановлюються відповідно до вимог законодавства та колективного договору, укладеного між адміністрацією та трудовим колективом Коледжу.

8.8. Стипендіальний фонд Коледжу використовується згідно із Законодавством.

 

9. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Коледж, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національних положень ведення бухгалтерського обліку у державному секторі та інших нормативно-правових актів, складає затверджені форми місячної, квартальної й річної звітності та подає їх до Органу управління, у підпорядкуванні якого перебуває, органів Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби, Державної служби статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

9.2. Коледж самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї діяльності, веде статистичну звітність згідно визначених форм, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

9.3. Директор та головний бухгалтер Коледжу несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

9.4. Директор Коледжу несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій первинних документів. Створює необхідні умови для правильного достовірного ведення бухгалтерського обліку.

9.5. Аудит діяльності Коледжу здійснюється згідно з чинним законодавством України.

9.6. Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснюється відповідно до законодавства.

У разі зміни Директора обов’язкове проведення перевірки фінансово-господарської діяльності.

10. ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕДЖУ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

10.1. Коледж може здійснювати міжнародне співробітництво, укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, культури та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.

10.2. Основними напрямами міжнародного співробітництва Коледжу є:

 • участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, педагогічними та науково-педагогічними працівниками;
 • організація міжнародних фестивалів, конкурсів виконавської майстерності, конференцій та інших заходів;
 • участь у міжнародних освітніх, мистецько-освітніх та мистецьких програмах, фестивалях, конкурсах виконавської майстерності тощо;
 • спільна видавнича діяльність;
 • надання послуг, пов’язаних із здобуттям іноземними громадянами фахової передвищої культурно-мистецької освіти в Україні;
 • створення спільних освітніх програм з іноземними закладами освіти;
 • відрядження за кордон педагогічних (науково-педагогічних) працівників для педагогічної, творчої, мистецької, науково-педагогічної роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів із закладами освіти та культури, іноземними партнерами;
 • залучення педагогічних (науково-педагогічних) працівників іноземних закладів освіти і культури для участі в педагогічній, творчій, мистецькій, науково-педагогічній роботі в Коледжі;
 • направлення осіб, які навчаються в Коледжі, на навчання до іноземних закладів освіти;
 • сприяння академічній мобільності педагогічних (науково-педагогічних) працівників та осіб, які здобувають фахову передвищу мистецьку освіту;
 • інші напрями і форми, не заборонені законодавством.

10.3. Зовнішньоекономічна діяльність Коледжу провадиться відповідно до законодавства шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами.

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ КОЛЕДЖУ

11.1. Зміни та доповнення до Статуту Коледжу вносяться колегіальним органом управління, погоджуються Органом управління та затверджуються Управлінням комунального майна з дотриманням порядку, передбаченим чинним законодавством.

11.2. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються і погоджуються в тому ж порядку, що і сам Статут.

 

12. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ КОЛЕДЖУ

12.1. Припинення діяльності закладу шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації здійснюється за рішенням Засновника та за погодженням Органу управління.

У разі ліквідації, реорганізації  Коледжу або заміні правового режиму майна, яке було надане йому в оперативне управління, майно Коледжу передається іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності, згідно рішення Засновника або зараховується до доходу обласного бюджету Чернігівської області.

12.2 Ліквідація вищого Коледжу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником. До складу ліквідаційної комісії входять представники Органу управління та Коледжу. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для заяви претензій кредиторам визначає Орган управління відповідно до законодавства.

12.3 З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Коледжем. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Коледжу і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Коледжем, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

12.4 Під час ліквідації та реорганізації Коледжу, вивільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до  законодавства України.