ГОЛОВНЕ МЕНЮ
 
 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.05.2014 року № 553 «Про зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 травня 2014 року за № 531/25308 до Правил прийому до КВНЗ «Ніжинське училище культури і мистецтв імені Марії Знаьковецької» Чернігівської обласної ради внести такі зміни:

1. У розділі І
1) у пункті 1.1. після слів «відповідно до» доповнити словами «затверджених Правил прийому та»;
2) пункт 1.3 доповнити таким реченням:
«Умови поселення вступників та студентів до гуртожитку здійснюються відповідно до затвердженого в училищі порядку».

2. У розділі ІІІ:
1) пункт 3.3. викласти в такій редакції:
«3.3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором КВНЗ «Ніжинське училище культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради»;

2) після пункту 3.3 доповнити розділ новим пунктом 3.4. такого змісту:
«3.4. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу за спеціалізаціями кожного напряму підготовки (спеціальності) повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення училищу державного замовлення».
У звязку з цим пункт 3.4. вважати пунктом 3.5.;

3) пункт 3.5 викласти в такій редакції:
«3.5. Усі питання, повязані з прийомом до училища, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті училища, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.»;

4) після пункту 3.5. доповнити розділ новим пунктом 3.6. такого змісту:
«3.6. Правила прийому оприлюднюються державною мовою. У разі прийняття рішення місцевою радою щодо використання регіональних мов або мов національних меншин Правила прийому також оприлюднюються цими мовами.»

3. У розділі V: 1) пункт 5.2 викласти у такій редакції:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освіти
базової загальної середньої повної загальної середньої повної загальної середньої
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2014 року 11 липня 2014 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад 24 липня 2014 року 24 липня 2014 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад 24 липня 2014 року 24 липня 2014 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси не пізніше 12 години 01 серпня 2014 року не пізніше 12 години 01 серпня 2014 року
Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів 21 липня – 01 серпня 2014 року 25 липня – 01 серпня 2014 року
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань 25 липня – 01 серпня 2014 року 25 липня – 01 серпня 2014 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників перший - не пізніше 12 години 2 серпня 2014 року;

другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2014 року;

третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2014 року
перший – не пізніше 12 години 2 серпня 2014 року;

другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2014 року;

третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2014 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням - не пізніше 15 години 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) - не пізніше 18 серпня
за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) - не пізніше 18 серпня

4. У розділі VI:
1) абзац перший пункту 6.2 викласти у такій редакції:
«6.2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.»;

2) пункт 6.3. викласти у такій редакції:
«6.3. У заяві вступники вказують напрям підготовки, спеціалізацію тощо і спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) та форму навчання.»;

3) абзац третій пункту 6.4. доповнити новим реченням такого змісту: «У разі відсутності у вступника додатка до диплома в друкованому вигляді під час подання заяви для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відомості про цей додаток (його змістовну частину) приймальна комісія отримує з Єдиної бази;»;
4) у пункті 6.11 додати другий абзац у такій редакції: «Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до училища, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).»
5) у пункті 6.12. цифри і слово «31 липня» замінити цифрами і словом «01 серпня»; 6) пункт 6.13 викласти у такій редакції: «6.13. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.».

5. У розділі VIІ:
1) у пункті 7.1.:
після четвертого абзацу доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«У випадку, якщо кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, становить нижче 124 балів, а профільним предметом є творчий конкурс, особа не допускається до участі у конкурсному відборі.»;

2) до пункту 7.5. додати речення у такій редакції: «Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 60-бальну шкалу з використанням коефіцієнта «5» за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 60-бальної шкали».

6. У розділі ІХ:
1) пункт 9.3. доповнити новим абзацом такого змісту:
«Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, крім напрямку підготовки галузі знань 0202 «Мистецтво», на якому оцінка розраховується як сума балів, отриманих на кожній сесії творчого конкурсу. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого рівня, відповідно до вимог пункту 7.1 розділу VII не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.»;

2) пункт 9.4 доповнити новим реченням такого змісту: «У програмах творчих конкурсів повинні міститися критерії оцінювання кожного вступного випробування.»;

7. Пункт 10.5. розділу Х доповнити новим абзацом такого змісту:
«Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів без урахування категорій вступників, зазначених у пункті 13.1 розділу ХІІІ цих Правил».

8. У розділі XV:
1) пункт 15.4. після слів «у рейтинговому списку» доповнити словами «вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної бази,»;
2) пункт 15.5. викласти у такій редакції:
«15.5. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті училища. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті училища. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 17.1 розділу XVII цих Правил.
У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 15.4 розділу XV цих Правил».

9. Абзац третій пункту 19.2. розділу ХІХ викласти у такій редакції:
«На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) училища за умови збігу конкурсних предметів.».

10. У розділі ХХ:
1) у пункті 20.2 слова «або українських національних культурних товариств» замінити словами «та українських національних культурних товариств (за наявності).».

11. Пункт 22.5. розділу ХХІІ викласти у такій редакції:
«22.5. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до училища здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів Х-ХІV цих Правил».

12. У додатку 5 статус предмету «профільний» для української мови змінити на «профільний» для творчого конкурсу на спеціальностях «Народна художня творчість», «Хореографія», «Декоративно-прикладне мистецтво».
Додаток 7 викласти в новій редакції, що додається.
Розглянуто і затверджено на засіданні Приймальної комісії КВНЗ «Ніжинське училище культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради зміни до Правил прийому (Протокол № 6 від 29.05.14).

Автор: nukim |
5 июня 2014 |
Переглядів: 350 |


 

ГОЛОВНА | АДМІНІСТРАЦІЯ | НОВИНИ | АБІТУРІЄНТУ | КОНТАКТИ

АДРЕСА КОЛЕДЖУ: 16600, м. Ніжин, Чернігівської обл., вул. Овдіївська, 49,
Факс: (046-31) 2-30-66 Контактний телефон: (046-31) 2-33-67
E-mail: nukim@ukr.net